Ako vybaviť

1. POHREB

Pohreb zosnulého najprv nahlásia blízki pozostalí na Farskom úrade, kde uvedú potrebné údaje týkajúce sa pohrebných obradov (údaje do pohrebnej matriky, sv.omšu za zosnulého, deň, hodinu a miesto pohrebu). Treba dodržať zákonnú lehotu na pochovanie, čo je 48 hodín od času úmrtia, ktoré určil lekár.

Už pri nahlásení by ste mali mať doklad o obhliadke zomrelého potvrdený lekárom a matrikou obce v ktorej bolo úmrtie nahlásené (bez neho podľa zákona nemôžeme pohreb vykonať).

Termín pohrebu pre pohrebnú službu je záväzný až po odsúhlasení Farským úradom a to po osobnom stretnutí príbuzných s kňazom.

Pohrebný obrad pre nás kresťanov neberieme ako definitívnu rozlúčku, ale ako čas intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem nej odporúčame plnú účasť na pohrebnej sv. omši (sväté prijímanie a svätá spoveď), ktorú obetujeme za spásu duše zosnulého človeka.

2. KRST

Sviatosťou krstu sa stávame božími deťmi a stávame sa členmi katolíckej cirkvi.

Ak nie ste farníkmi našej farnosti (nebývate na území farnosti min. 3 mesiace), nemôžete bez povolenia vášho farára žiadať o krst dieťaťa vo farnosti Štiavnik. O sviatosť krstu  dieťaťa musí požiadať jeden z rodičov osobne, nie iní príbuzní. Je potrebné absolvovať jednu krstnú náuku, na ktorej sa musia zúčastniť rodičia aj krstný(í) rodič(ia).

Krstným rodičom môže byť: pobirmovaný katolík, žijúci príkladným kresťanským životom. Minimálny vek pre takúto zodpovednú úlohu je 16  rokov. Z napísaného je zrejmé, že krstným rodičom nemôže byť osoba, dlhodobo žijúca v ťažkom hriechu (krstnými rodičmi nemôžu byť napríklad rozvedení a znovu civilne zosobášení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch).

Náuka býva v kancelárii farského úradu. Ku krstu je potrebné zabezpečiť krstnú košieľku a sviecu.

3. SOBÁŠ

1. Nahlásenie termínu a spísanie sobášnej zápisnice

V prípade, že chcete uzatvoriť manželstvo v našej farnosti, oznámte nám to minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša a dohodnite stretnutie termín spísania sobášnej zápisnice. Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci. K zápisu treba priložiť:

  • Krstné listy snúbencov: Ak ste boli pokrstení v inej farnosti, vyžiadajte si na tamojšom farskom úrade krstné listy. Krstný list nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  • Úmrtný list predošlého manžela (manželky), ak jeden z vás, prípadne obaja ste vdovci.
  • Licenciu k sobášu: Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nemá kánonický pobyt na území farnosti Štiavnik, treba priniesť aspoň pre jedného licenciu k sobášu od svojho vlastného farára. Kánonický pobyt máte vo farnosti, na území ktorej fyzicky žijete minimálne tri mesiace. Pozor, kánonický pobyt je nezávislý od miesta trvalého pobytu, uvedeného v dokladoch i od miesta vášho krstu! (Príklad: Snúbenec je prihlásený na trvalý pobyt v Štiavniku, ale fyzicky už rok žije v Dubline, kánonicky patrí do tamojšej katolíckej farnosti. Snúbenica žije vo farnosti Predmier, má tam kanonický pobyt. K zápisu musia priniesť licenciu k sobášu buď z Dublinskej farnosti (pre snúbenca) alebo z farnosti Predmier (snúbenica). Bez platnej licencie nemôžeme asistovať pri uzatváraní manželstva.  

2. Prípravný kurz pred manželstvom

Pred sobášom musíte absolvovať prípravu (náuky). Naša farnosť je zapojená do projektu Kurzov prípravy na manželstvo. Registráciu a informácie nájdete na webovej stránke www.domanzelstva.sk. Z našej farnosti snúbenci môžu tento kurz absolvovať buď v Nimnici, alebo v Žiline. Bez potvrdenia o absolvovaní kurzu nemôžeme asistovať pri uzatváraní vášho manželstva.

Samozrejme v prípade záujmu môžete absolvovať prípravu aj v inej forme (prípravné kurzy, realizované v rôznych farnostiach, UPC, spoločenstvách, prípadne aj v zahraničí). Oznámte nám to prosím vopred a po absolvovaní prineste potvrdenie.

3. Liturgická náuka

Dohodnite si s kňazom na niektorý deň v týždni pred sobášom (spravidla piatok dopoludnia pred sobášom) záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov.

4. Matričný úrad

Jeden mesiac pred sobášom sa prihláste na Matričnom úrade v Štiavniku, kde je potrebné spísať sobášnu zápisnicu. Na MÚ si zoberte originálne rodné listy a občianske preukazy. Bez zápisnice z Matriky nie je možné uzatvoriť sobášny obrad v kostole. V nasledujúcom týždni po svadbe si pôjdete opäť na Matriku vybaviť Sobášny list.

5. Výzdoba kostola a hudba pri obrade

Informácie o výzdobe kostola a o hudobnej stránke sobášneho obradu sa dozviete na Farskom úrade.

4. POMAZANIE CHORÝCH

Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých: „Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán, Ježiš Kristus ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek ju síce naznačil, ale Jakub, apoštol a Pánov brat, ju veriacim odporučil a urobil známou.“ (KKC 1511)

V liturgickej tradícii na Východe, ako aj na Západe jestvujú už od najstarších čias svedectvá o pomazaní chorých, ktoré sa vykonávalo s posväteným olejom. V priebehu storočí sa pomazanie chorých udeľovalo čoraz výlučnejšie len v posledných chvíľach. Preto dostalo názov „posledné pomazanie“. Napriek tomuto vývoju liturgia nikdy neprestala prosiť Pána, aby chorý znova nadobudol zdravie, ak by to osožilo jeho spáse. (KKC 1512)

Pomazanie chorých „nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.“ (KKC 1514)

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. (KKC 1515)

Príprava na posledný prechod: Ak sa sviatosť pomazania chorých vysluhuje všetkým, ktorí trpia ťažkými chorobami a slabosťami, tým skôr sa udeľuje ľuďom, ktorí sa nachádzajú na konci života. Preto bola nazvaná aj „sacramentum exeuntium“ („sviatosť odchádzajúcich“). Pomazanie chorých završuje naše pripodobnenie Kristovej smrti a zmŕtvychvstaniu, tak ako sa začalo krstom. Dovršuje sväté pomazania, ktoré vyznačujú etapy celého života kresťana: krstné pomazanie v nás spečatilo nový život a birmovné pomazanie nás posilnilo na životný boj. Toto posledné pomazanie opevňuje akoby silnou hradbou koniec nášho pozemského života na posledné boje pred vstupom do Otcovho domu. (KKC 1523)

Vysluhovanie pomazania chorých v našej farnosti

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme raz ročne pri spoločnom slávení v kostole, prípadne individuálne na požiadanie (je vhodné dohodnúť sa vopred), podľa potreby aj v príbytkoch chorých alebo v nemocnici.

Návšteva chorých v ich príbytkoch

Túto službu vám radi poskytneme na požiadanie, samozrejme v odôvodnených prípadoch. Chorého treba nahlásiť v kancelárii farského úradu osobne alebo telefonicky, prípadne e-mailom. Uveďte meno chorého a presnú adresu, kde býva (napr. aj poschodie alebo číslo dverí). Pripravte na stôl kríž, sviecu a svätenú vodu.

Prosíme Vás, nenechávajte si túto službu lásky, ktorú môžete preukázať chorému a zavolať mu kňaza, na poslednú chvíľu, alebo keď je už človek mŕtvy. Všetky sviatosti a teda aj sviatosť pomazania chorých, sa udeľujú len živým ľuďom! Keď je človek vážne chorý treba sa ho opýtať, či si želá, aby ho prišiel navštíviť kňaz, rozumne mu vysvetliť potrebu sviatostnej milosti, ktorú mu môže kňaz sprostredkovať.

Návšteva chorého v Žilinskej nemocnici

Duchovnú službu v Žilinskej nemocnici zabezpečuje kňaz dp. Ivan Špánik. V súrnych prípadoch ho volajte na telefónnom čísle: 0903 982 333. Ak telefón nedvíha alebo je vypnutý, znamená to, že je práve pri chorom človekovi alebo slúži svätú omšu. V tom prípade zavolajte o neskôr. Ak nie potrebné vyslúžiť sviatosti bezprostredne, ale stačí aj na druhý deň, zanechajte odkaz v kaplnke nemocnice.

Návšteva chorého v Považskobystrickej nemocnici

Duchovnú službu v Považskobystrickej nemocnici zabezpečuje kňaz dp. František Galvánek. V súrnych prípadoch ho volajte na telefónnom čísle: 0905 262921. Je tu možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého a vyslúženie sviatostí. Treba nahlásiť meno chorého, oddelenie, číslo izby alebo poslať SMS-správu s týmito údajmi.