FARSKÉ OZNAMY 3.12. 2023

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

17:00

+ Milan

18:00

ZBP rod. Kolková

féria

Utorok

17:00

+ rod. Gabliková, Madová

Detská sv. omša

6:30

ZBP rodiny

féria

Streda

6:30

Za Annu

18:00

+ Oto, Filoména

Sv. Mikuláša, biskupa

Štvrtok

17:00

+ Ján, Johana

 

féria

Piatok

6:30

Na úmysel

18:00

+ Veronika, st. rodičia

18:00

Za Lukáša s rod.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

Sobota

6:30

+ Veronika

18:00

Za pôrod

Spomienka Panny Márie

Nedeľa

7:00

Za Annu, rod. Bernátová

10:20

Za veriacich

8:30

Dary Ducha Svätého pre rodinu

Detská sv. omša

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

1.   Dnes  je zbierka na charitu. Všetkým darcom vyslovujeme v mene pracovníkov charitných diel na Slovensku, úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

2.   Začali sme adventné obdobie. V tomto období budú ranné sv. omše tzv.  rorátne, pri sviečkach. Prineste si so sebou lampáše alebo sviečky zabezpečené proti stekaniu vosku.

3.   Srdečne pozývame všetky deti a mladých na prvé kolednícke stretko, v sobotu 9.12 o 15:00 v Bielom dome. Vítaní sú aj mladí, ktorí chcú pomôcť ako animátori.

4.   Stredná odborná škola pedagogická sv. Mária Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci pozývajú na deň otvorených dverí 7.12.2023 viac informácií na internete.

5.   Adopcia srdca: Kto má záujem ešte v tomto roku prispieť na deti z Afriky - Rwandy, ktoré sme si ako farnosť adoptovali v projekte Adopcia srdca, môže sa so svojim príspevkom obrátiť na p. Janu Pacoľákovú (Plačkovú) - všetky kontaktné údaje sú na nástenke kostola. Pán Boh zaplať za milodary.

6.   V sobotu 9.12 o 10:00 bude stretnutie birmovancov.

7.   V piatok 8.12 je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Viaže nás účasť na sv. omši. Pri večernej sv. omši vo Hvozdnici, vás oboznámime s najnovšími informáciami ohľadom výstavby fary a vzniku farnosti vo Hvozdnici.

8.   Budúcu nedeľu bude vo Hvozdnici a v utorok v Štiavniku detská sv. omša.

9.   Do 10.12. v sakristii kostola nahláste chorých k vianočnej sv. spovedi. Tých, ku ktorým chodíme pravidelne, nahlasovať nemusíte.

FARSKÉ OZNAMY 25.11. 2023

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

 

17.00

+ Jozef, Michal Lago

18:00

Za pôrod

féria

Utorok

 

17.00

Za Mariána s rod.

7:00

Za rodinu

féria

Streda

 

6.30

+ Rudolf, Róbert, Anna

18:00

+ Štefan, Helena

féria

Štvrtok

 

17.00

+ Anna, Ondrej, rod.

18.00

+ Viktor, Magdaléna, Ondrej, Rudolf

Sv. Ondreja apoštola, sviatok

Piatok

 

                 6.30

               Na úmysel

                18:00

+ Ján, rodičia

18:00

Za Ondreja

féria

Sobota

 

7.00

+ Amália, Peter

18.00

+ Viktor, Anna

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

 

7.00

Za veriacich

10.20

+ Ján, rodičia

8.30

+ Jozef, Mária

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Požehnanie adventných vencov

Zbierka na charitu

 

1.   Dnes vo Hvozdnici o 14:00 a v Štiavniku o 14:30 pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa pomodlíme modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Je tu možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2.   Budúca nedeľa je Prvá adventná a začína sa ňou obdobie prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Vo sv. omšiach (aj v sobotu večer) budeme požehnávať adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. V Štiavniku ich môžete položiť pred sv. omšou na bočné oltáre a vo Hvozdnici pod oltár, kde ich v úvode sv. omše požehnáme. Vo Hvozdnici po sobotnej večernej sv. omší bude požehnanie a zapálenie adventného venca.

3.   Na budúci nedeľu sa koná tradičná jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom vyslovujeme v mene pracovníkov charitných diel na Slovensku, úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

4.   Je prvopiatkový týždeň. Osobitne spovedáme v Štiavniku vo štvrtok od 16.00 a v piatok od 16.30, vo Hvozdnici v stredu aj v piatok od 16.30. V piatok bude v Štiavniku celodenná adorácia. Chorých navštívime pred vianočnými sviatkami. Prosíme aby ste chorých ku ktorým pravidelne na prvý piatok nechodíme,  nahlásili do 10.12. v sakristii po sv. omši.

5.   Deti, ktoré chcú účinkovať na jasličkovej pobožnosti v Štiavniku, nech prídu v piatok o 17.00 na spevácky nácvik na faru, príp. nech sa nahlásia vedúcim detského speváckeho zboru.

FARSKÉ OZNAMY 19.11. 2023

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

 

17.00

Za rod. Bambúchovú

18:00

+ Pavol, Marta

féria

Utorok

 

17.00

Za Helenu

7:00

+ Anton Alžbeta

Obetovanie Panny Márie

Streda

 

6.30

+ Štefan Jozef, rodičia

18:00

Za Antona s rodinou

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Štvrtok

 

17.00

+ rod. Bobríkovej, Janíkovej

 

féria

Piatok

 

18:00

Za pokoj v rodine

18:00

+ Anna, Anton, rodičia

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sobota

 

7.00

+ rod. Mištríková

18.00

+ Ivan, rodičia

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa

 

7.00

Za veriacich

10.20

+ Stanislav Kušan

8.30

Za dcéru

34.  Nedeľa  Krista Kráľa

 

 

1.   Na budúcu nedeľu bude vo Hvozdnici detská sv. omša.

 

2.Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitby Ježišu vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, za obvyklých podmienok môže získať úplné odpustky. Po obede bude odprosujúca pobožnosť spojená s korunkou k Božiemu milosrdenstvu vo Hvozdnici 14:00, v Štiavniku 14:30.

 

3.Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej pozýva veriacich na celom Slovensku, zapojiť sa 22. novembra do celosvetovej kampane Červená streda. Táto iniciatíva upozorňuje na aktuálne prenasledovanie a útlak kresťanov v rôznych častiach sveta. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Chrámy a stavby na celom svete budú svietiť červeným svetlom, ktoré symbolizuje krv mučeníkov. Podporu trpiacim kresťanom môžete vyjadriť spoločnou i individuálnou modlitbou, červeným odevom, zapálením sviečky, či šírením informácii o Červenej strede a skutočnostiach, na ktoré poukazuje.

 

4. Od 20.11 – 26.11 je Týždeň Cirkvi pre mládež. U nás bude v piatok večerná sv. omša o 18.00 spolu s pravidelnou piatkovou adoráciou – v Štiavniku aj vo Hvozdnici, venovaná mladým. Pozývame všetkých mladých, zvlášť tých, ktorí sa pripravujú na sv. birmovania.